Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met VAIGO Media ltd een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

b) VAIGO: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAIGO Media Ltd, statutair gevestigd te Den Haag, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58917136.

1.2 Alle opdrachten, aanvaard door VAIGO, kunnen indien door VAIGO gewenst door een derde worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

1.3 In alle gevallen waarin in deze voorwaarden „schriftelijk“ staat vermeld, wordt daaronder mede begrepen e-mail, fax of andere elektronische op analoge of digitale wijze verzonden berichten die Opdrachtgever respectievelijk VAIGO hebben bereikt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben op door VAIGO aangeboden diensten, alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen VAIGO en Opdrachtgever.

2.2 Indien en voor zover in een individuele offerte of overeenkomst van een of meerdere bepalingen vandeze Algemene Voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, onverkort hun gelding behouden.

2.3 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan VAIGO derden inschakelt.

2.4 De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Wijze van uitvoering

3.1 VAIGO zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. VAIGO zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren en zorgvuldig te verrichten, alsmede de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. VAIGO kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.

3.2 Een opdracht aan VAIGO impliceert de bevoegdheid om waar nodig derden in te schakelen en eventuele aans- prakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Opdrachtgever te aanvaarden. VAIGO is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de ingeschakelde derde(n), behoudens opzet of grove schuld van VAIGO zelf.

3.3 De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De Opdrachtgever vrijwaart VAIGO tegen vorderin- gen van derden die stellen schade te hebben gelden door of verbandhoudende met de door VAIGO ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

3.4 VAIGO heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het overeengekomen projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden.

3.5 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeen- gekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn, tenzij anders overeengekomen. Ook in dat laatste geval is VAIGO niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding van de termijn.

3.6 Rapportering door VAIGO aan Opdrachtgever vindt plaats conform projectvoorstel, offerte of overeenkomst.

3.7 De in de rapporteringen van VAIGO genoemde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik zijn louter indicatief van aard en aan deze bedragen en/of aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Indien deze gerap- porteerde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik afwijken van het bedrag en/of de aantallen die op een factuur door VAIGO aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, dan gelden de in de factuur genoemde bedragen en/of aantallen als de daadwerkelijke bedragen en/of aantallen.

Artikel 4 Wijzigingen

4.1 Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in een aanbieding of overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen, in die zin dat als dwingend bewijs uitsluitend geldt de schriftelijke bevestiging van de wijziging of aanvulling door VAIGO aan de Opdrachtgever.

4.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. VAIGO zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4.4 Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is VAIGO gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen. VAIGO zal Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

4.5 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal VAIGO daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 5 Verantwoordelijkheid Opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de controle op juistheid van eventuele proeven en/of concepten, door VAIGO ten behoeve van Opdrachtgever samengestelde teksten, afbeeldingen of andere gegevens, of concepten of proeven daarvan worden geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard, tenzij binnen een periode van veertien (14) dagen na publicatie langs elektronische weg gewenste wijzigingen schriftelijk worden medegedeeld.

5.2 Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan VAIGO aangeleverde gegevens, teksten, afbeeldingen of andere gegevens.

5.3 Opdrachtgever is verplicht steeds tijdig en op eerste verzoek alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen, welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen diensten door VAIGO.

Artikel 6 Intellectuele eigendom

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, voortkomend uit de door VAIGO verleende diensten, komen geheel en exclusief toe aan VAIGO. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden. Alle in het kader van enige dienst door VAIGO tot stand gebrachte documenten, rapportages, geleverde en geoptimaliseerde pagina’s en adviezen blijven eigendom van VAIGO. Na afloop op opzegging van het contract heeft VAIGO derhalve het recht om Opdrachtgever te verzoeken deze te verwijderen of aan haar retour te zenden.

6.2 Opdrachtgever vrijwaart VAIGO voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Hierbij geldt dat tussen partijen zal gelden dat digitale beelden van netwerken van derden niet aan Opdrachtgever toebehoren, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.

Artikel 7 Contractsduur, opzegging en ontbinding

7.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode welke is opgenomen in de overeenkomst.

7.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

7.3 Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, behoudens opzegging per aangetekende brief tegen het eind van de (verlengde) contractsduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van één (1) maand .

7.4 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden voortvloeit, voldoet, alsmede in geval van
faillissement, surséance van betaling, beslaglegging of liquidatie van Opdrachtgever, kan VAIGO zonder enige verplichting tot schadevergoeding, onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, dan wel de verdere uitvoering opschorten. In dat geval

zijn alle vaste kosten van de resterende duur van de overeenkomst ineens, onverkort en direct verschuldigd.

7.5 Indien de behoorlijke nakoming door VAIGO geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, ten gevolge van een of meerdere omstandigheden die niet voor rekening van VAIGO komen, waaronder de omstandigheden uit het vorige lid, heeft VAIGO het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. In dat geval zijn alle vaste kosten van de resterende duur van de overeenkomst ineens, onverkort en direct verschuldigd.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden, Werkwijze facturatie en Automatische Incasso

8.1 Alle prijzen en kostenramingen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

8.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de VAIGO, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, zoals medegedeeld aan Opdrachtgever, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

8.3 Betaling dient te geschieden binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum, op een door VAIGO aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

8.4. U ontvangt maandelijks een digitale factuur voor de kosten van uw SEO abonnement. Incasso vindt maandelijks achteraf plaats op afhankelijk van de behaalde resultaten uiterlijk veertien dagen na afloop van de maand waarop de keywords op de eerste pagina hebben gestaan. Als de verschuldigde bedragen niet kunnen worden geïncasseerd, vindt een 2e incasso plaats. Indien ook

dan incasso niet mogelijk is, wordt er 25 euro administratiekosten in rekening gebracht.

8.4 Reclameren over facturen dient de Opdrachtgever schriftelijk en binnen een termijn van acht werkdagen na factuurdatum in te dienen. Na verstrijken van deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht de factuur te hebben geaccepteerd.

Artikel 9 Gevolgen van niet tijdige betaling

9.1 Na het verstrijken van de fatale betalingstermijn van vijftien (15) dagen na de factuurdatum, is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling nodig is. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden tot het moment van algehele betaling over het volledige
opeisbare bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

9.2 Indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is gelegd, zullen alle door de Opdrachtgever aan VAIGO verschuldigde bedragen geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.

9.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zich op wat voor grond dan ook op verrekening te beroepen. Indien de Opdrachtgever meent aanspraken ter zake de overeenkomst met VAIGO te kunnen doen gelden, ontheft dat hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting.

9.4 In geval van niet tijdige betaling van enig bedrag door Opdrachtgever aan VAIGO komen alle daardoor aan VAIGO veroorzaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van Opdrachtgever, die deze desver- zocht onverwijld aan VAIGO zal vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten van VAIGO worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €50. Door VAIGO reeds gedane betalingen strekken ter afdoening in de eerste plaats van buitengerechtelijke kosten, gerechtelijke kosten en verschuldigde rechte, en daarna in volgorde van ouderdom van de openstaande facturen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Opdrachtgever.

Artikel 10 Klachten

10.1 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de Opdrachtgever bij VAIGO schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien (14) dagen na de verschijning en/of openbaarmaking, op verval van iedere aanspraak. VAIGO zal geen beroep doen op deze termijn, als de bezwaren niet binnen deze termijn kenbaar konden zijn.

10.2 VAIGO zal zich inspannen om, een overeenstemming met artikel 10.1 ingediende klacht, op kortst mogelijke termijn zo goed mogelijk af te handelen.

10.3 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen, waaronder uitdrukkelijk begrepen de betalingsver- plichtingen, van de Opdrachtgever onverlet.

Artikel 11 Aansprakelijkheid VAIGO

11.1 VAIGO is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van VAIGO.

11.2 In dat geval is VAIGO slechts aansprakelijk voor directe schade. VAIGO is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winst- of omzetderving of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die VAIGO bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

11.3 Partijen sluiten nadrukkelijk de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van VAIGO en van derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten uit. Zulks geldt evenzeer indien dit slechts tot een vertraging in de uitvoering van de opdracht heeft geleid.

11.4 Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor VAIGO op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door VAIGO, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde, met uitzondering van de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.5 Schade waarvoor VAIGO op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van VAIGO, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs
niet eerder heeft kunnen melden.

11.6 Elke aansprakelijkheid van VAIGO vervalt indien komt vast te staan dat Opdrachtgever enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet is nagekomen.

Artikel 12 Overmacht

12.1 VAIGO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraagde, gebrekkige of onmogelijke nakoming van haar verplichtingen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en juris- prudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken,
voorzien of niet voorzien, waarop VAIGO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VAIGO niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim vanhet personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand-, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door VAIGO ingeschakelde externe partijen, oorlog en oorlogsgevaar, oproer, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, of maatregelen van de Nederlandse en/of een vreemde overheid.

12.2 In geval VAIGO als gevolg van overmacht redelijkerwijs geen nakoming van de overeenkomst kan worden verlangd, heeft VAIGO het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is VAIGO gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

12.3 Indien VAIGO bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden en tarieven

13.1 VAIGO is gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging de tarieven ieder kalenderjaar te verhogen met maximaal 5%

13.2 Alle andere wijzigingen in tarieven dan bedoeld in artikel 13.1 treden in werking een (1) maand na de bekendmaking daarvan. Indien Opdrachtgever de wijziging niet wenst te accepteren, is deze gerechtigd vooraf de opdracht schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de tariefswijziging in zalgaan en met inachtneming van de reguliere opzegtermijn.

13.3 VAIGO heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. VAIGO dient Opdrachtgever in kennis te stellen van deze wijziging. Indien Opdrachtgever binnen 30 dagen na kennisgeving schriftelijk aan VAIGO te kennen geeft niet met de wijziging akkoord te gaan, zullen de laatst geldende Algemene Voorwaarden van toepassing blijven.

13.4 Indien een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldig- heid van de gehele overeenkomst of de Algemene Voorwaarden aan. In dat geval heeft VAIGO het recht om daarvoor in de plaats te stellen een- voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende- bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 14 Toepasselijk recht en Forumkeuze

14.1 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

14.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Den Haag. Niettemin heeft VAIGO het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever voor te leggen.